Informació general

MARC INSTITUCIONAL

La Secció d'Iniciació a la Muntanya, a partir d'ara SIM, és una secció de la Unió Excursionista de Catalunya (UEC), de Barcelona. L'objectiu fonamental de la secció és el de formar a infants i joves esportiva, lúdica i pedagògicament en el medi natural.

A fi efecte de complir aquest objectiu, treballem objectius més concrets a través de diferents subgrups en funció de l'edat dels nens.

Les activitats proposades per la SIM es basen en un seguit de sortides, al llarg del curs escolar (d'octubre a maig) en què es realitzen unes catorze sortides d'un o dos dies durant el cap de setmana, això ens dóna una periodicitat d'unes dues sortides al mes. A més a més s’organitzaran trobades entre setmana abans de la realització d’algunes activitats per a la formació específica, teòrica i tècnica de cadascuna d'elles.

Els subgrups funcionen de forma autònoma de cara a l'execució de les sortides encara que es fan algunes sortides de tipus comú ja sigui per motius d'infraestructura i/o per ser dates especial. Les sortides que realitza cada subgrup s'elaboren i es duen a terme d'acord amb l'edat, el nivell tècnic i els objectius pedagògics establerts per la secció en tot el seu conjunt i concretats amb el grup d'edat específic.

L'activitat de la secció d'Iniciació està gestionada per l'assamblea de monitors, que realitza les seves tasques organitzades en comissions, que es distingeixen en el què es fa i en qui té el poder de decisió. Els tipus serien els següents:

 1.  Tasques tècniques: Individuals o no, pertanyen al projecte en sí però no decideixen la línia d’actuació ni el contingut del projecte. Seria com el staff del projecte. Aquestes tasques són: secretaria, tresoreria, fotos, mails, material, coordinació.
 2. Comissions: Es defineixen pel fet de parlamentar i executar: l’assemblea decideix una tasca a fer i atorga a certes persones aquesta tasca creant una comissió. Aquesta comissió decideix la línia d’actuació que portarà, el “com” ho farà, tenint també la potestat de decidir sobre l’execució de la tasca, ja que s’haurà informat prèviament i coneixeran millor que ningú la tasca que estan realitzant. L’exemple més evident és el model clàssic de les comissions per a les sortides comunes, on un grup particular de monitors gestionen de manera autònoma, si bé, evidentment, es troben oberts a les aportacions del conjunt de l’equip.
 3. Ponències: L’assemblea decideix el què i el com, l’objectiu i la línia d’actuació. Per tant té el poder de decisió sobre la tasca. La ponència només té el poder d’executar la tasca. Un exemple seria la compra d’una tenda de material que ha estat escollida per tot l’equip. La ponència només té la tasca de comprar-la.

Amb aquest model, la pretensió és centrar el pes de les decisions a les assemblees d’equip que es realitzen mensualment, en tant que es aquest l’espai de trobada i diàleg de tots els seus membres. Es tracta d’una aposta valenta, ja que, principalment, convida a tots i cada un dels monitors a adoptar una posició més decidida en el desenvolupament del nostre projecte. D’aquesta manera, l’assemblea passa a ser el màxim òrgan de presa de decisions, i queda definit per la seva transversalitat.

Les activitats concretes de la secció s'organitzen a dos nivells, per una banda les activitats individuals dels subgrups es gestiona a través dels monitors dels subgrups que es reuneixen un cop per setmana per organitzar les activitats i sortides que es realitzen cada quinze dies i les activitats conjuntes s'organitzen a través d'unes comissions creades a principi de curs a tal efecte i aquestes es reuneixen independentment com els subgrups segons la periodicitat necessària per la bona realització de l'activitat.

 

MARC PEDAGÒGIC GENERAL

Al principi d’aquest escrit es deia que l'objectiu de la secció és: formar a infants i joves esportiva, lúdica i pedagògicament en el medi natural. Com que aquesta no és una tasca fàcil i el que pretenem és que quan els joves deixen el cicle d'iniciació hagin assolit aquests objectiu, hem dissenyat uns quants objectius generals emmarcats dins quatre àmbits educatius:

ÀMBIT SOCIAL

 • Conviure en grup
 • Conviure en societat

ÀMBIT INDIVIDUAL

 • Ser autònom en el quotidià
 • Tenir una responsabilitat pròpia
 • Ser capaç d'interpretar el món que l'envolta

ÀMBIT ECOLÒGIC

 • Estimar l'entorn
 • Conèixer l'entorn
 • Respectar l'entorn

ÀMBIT ESPORTIU

 • Ser autònom en l'activitat muntanyenca
 • Desenvolupar les pròpies capacitats físiques
 • Conèixer diferents tècniques i suports tècnics dins l'excursionisme
 • Conèixer l'aspecte lúdic de la muntanya

 

CALENDARI 2022-2023